Број 565
16.04.2014.
Питајте НСЗ

Услов за одлазак у пензију

Питајте НСЗ : 28.03.2012.
Услов за одлазак у пензију

Да ли је одлазак на евиденцију незапослених НСЗ и добијање новчане накнаде до пензије (24 месеца), за шта испуњавам све услове, гаранција да ћу по истеку тог периода бити пензионер и како ће се моја пензија обрачунавати, нарочито те последње две године са накнадом?

О праву на новчану накнаду решава се на основу захтева странке, у складу са правилима општег управног поступка. Услови и начин за остваривање права прописани су Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Право на новчану накнаду у трајању од 24 месеца могу остварити лица којима до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију недостаје до две године, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. Услови се процењују према важећим прописима, којима се уређују права из пензијског и инвалидског осигурања на дан признавања права на новчану накнаду, али исто не представља гаранцију од евентуалне измене услова за остваривање права на пензију.

Дакле, уколико се измене ПИО прописи, примењиваће се од дана ступања на снагу, па неко ко је сматрао да му недостаје 22 месеца до пензије, неће успети да оде ни у оквиру признатих 24, него ће му требати још који месец или стажа или живота. Одговор на питање које се односи на обрачун пензије потражите у филијали Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања.

Као технолошки вишак остала сам без посла и пријавила се на евиденцију НСЗ. Годину дана сам примала новчану накнаду, а по истеку тог периода засновала сам радни однос. Радила сам седам месеци, па сам имала прекид од четири дана, а сада сам поново у радном односу. У фебруару 2012. пуним тридесет и три године радног стажа. Да ли имам право, у случају губитка посла, да будем на евиденцији НСЗ док не стекнем услов за одлазак у пензију? Да ли прекид од четири дана представља неку препреку у остваривању тог права?

Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да право на новчану накнаду може остварити лице коме је престало осигурање по једном од основа које предвиђа закон, ако је било осигурано 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци од дана престанка осигурања и ако захтев за новчану накнаду поднесе у законом прописаним роковима. Приликом признавања новог права, у стаж осигурања за новчану накнаду не урачунава се стаж за који је раније већ остварена новчана накнада, осим у случају када лицу недостаје до две године до испуњавања првог услова за остваривање права на старосну пензију. Напомињемо да се услови за пензију, који се односе на стаж осигурања, а које прописује Закон о пензијском и инвалидском осигурању, мењају у наредним годинама, тако да ће услов за пензију 2012. године за жене бити 53 године живота и 35 година стажа осигурања, 2013. године 53 године и 4 месеца живота и 35 година и 4 месеца стажа, а 2014. године 53 године и 8 месеци живота и 35 година и 8 месеци стажа. Од дана престанка радног односа утврђује се да ли ће лице у наредне две године моћи да оствари право на старосну пензију. Ако у фебруару 2012. године навршите 33 године стажа, за две године, у фебруару 2014. године, навршићете 35 година стажа, а услов за пензију стећи ћете тек у октобру 2014. године, односно по истеку две године, из чега произилази да немате услов за признавање права у трајању од 24 месеца.

Наравно, Закон о пензијском и инвалидском осигурању предвиђа да право на пензију може остварити жена када наврши 60 година живота и 15 година стажа. Како нисте доставили податке о годинама живота, у нашем одговору обрадили смо услове који се односе на стаж осигурања.

Да ли је допунски рад законски регулисан и да ли за допунски рад треба доставити пријаве Е1 и Е3?

Чланом 202 Закона о раду прописано је да запослени који ради са пуним радним временом код послодавца може да закључи уговор о допунском раду са другим послодавцем, а највише до 1/3 пуног радног времена. Уговором о раду утврђује се право на новчану накнаду и друга права и обавезе по основу рада, што значи и да се врши пријава на обавезно социјално осигурање.

ПРЕТРАГА САДРЖАЈА
ИЗДВАЈАМО

Под теретом стереотипа

Иако је последњих година доста учињено на плану побољшања положаја ромске заједнице, Роми и даље представљају најдискриминисанију ...

Анкета послодавца 2014

Истраживање ће показати у којим секторима се стварају нова радна места, као и које вештине и компетенције послодавци очекују од ...

У два правца

Реформа мора започети, а тек последња мера, уколико све друге буду исцрпљене, биће једнократно смањење пензија ...

Економско оснажовање жена

Предузетнице из Новог Пазара, Рашке, Лесковца, Прокупља, Сурдулице, Блаца и Врања, које се баве производњом одеће, печурака и накита ...

Успостављање дугорочног бизниса

Према новој извозној стратегији Чешке, Србија је на листи 12 приоритетних земаља за унапређење трговине ...