Број 566
23.04.2014.
Национални акциони план запошљавања за 2013. годину

За брже запошљавање и равномерни развој

Тема : 16.01.2013.
Дефинисани су критеријуми за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених у локалним акционим плановима. НСЗ наставља са подршком послодавцима и незапосленима, јачањем предузетништва и подизањем запошљивости, кроз различите палете услуга
За брже запошљавање и равномерни развој

Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, средства за реализацију мера активне политике запошљавања (АПЗ) планирана су у висини од 3,4 милијарде динара, што је на прошлогодишњем нивоу. Подстицање запошљавања и професионална рехабилитација особа са инвалидитетом финансирају се из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом. Предлогом закона о буџету РС за 2013. годину, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и НСЗ биће на располагању 1.194.976.000 и 700.000.000 динара. Поред ових средстава, за реализацију мера АПЗ биће на располагању и средства из буџета територијалне економије и јединица локалних самоуправа за учешће у реализацији локалних и регионалних планова запошљавања. Програми и мере активне политике запошљавања које ће у 2013. години реализовати Национална служба за запошљавање, утврђени Националним планом запошљавања, реализују се у складу са Законом и правилима о контроли државне помоћи.

Подршка отварању нових радних места

Субвенције за запошљавање додељују се послодавцима који припадају приватном сектору и запошљавају незапослене на новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује у једнократном износу, ради запошљавања до 50 незапослених лица која су пријављена на евиденцију НСЗ. Изузетно, субвенција се може одобрити за запошљавање преко 50 незапослених лица, ради уједначавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на тржишту рада и већег степена запошљавања у оквиру гринфилд и браунфилд инвестиција. Уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са инвалидитетом, субвенцију могу користити и послодавци из јавног сектора.

Висина субвенција се утврђује према степену развијености јединица локалне самоуправе, утврђеном у складу са посебним прописом Владе, и у 2013. години износи: за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастирана подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) - 400.000 динара по кориснику када се запошљава 11 и више лица, односно 300.000 динара када се запошљава до 10 лица; за трећу групу развијености (од 60% до 80% републичког просека) предвиђено је 200.000 динара по кориснику, док је за другу групу (од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице локалне самоуправе висина субвенционисаних средстава по кориснику 100.000 динара.

У случају запошљавања особа са инвалидитетом висина субвенције износи: за четврту групу и девастирана подручја - 400.000 динара по кориснику без обзира на број лица која се запошљавају, за трећу групу намењена су средства од 250.000 по кориснику, док за остале јединице локалне самоуправе и другу групу висина средстава износи 150.000 динара по кориснику.

Подстицање самозапошљавања

Подршка самозапошљавању подразумева пружање стручне помоћи, обуку за незапослено лице и субвенцију за самозапошљавање. Средства за самозапошљавање се одобравају у виду субвенције ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Субвенција се у 2013. години одобрава у једнократном износу од 160.000 динара по кориснику, осим у случају самозапошљавања особа са инвалидитетом, када се субвенција одобрава у једнократном износу од 200.000 динара по кориснику. Кориснику новчане накнаде може се исплатити новчана накнада у једнократном износу у случају самозапошљавања.

Стручну помоћ у циљу подстицања самозапошљавања незапослени остварује кроз информативне и саветодавне услуге у пословним центрима и обуке из предузетништва, укључујући и социјално предузетништво и задругарство. Подршка предузетницима у првим годинама пословања се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке.

Додатно образовање и обуке су активне мере којима се незапосленом и запосленом за чијим радом је престала потреба код послодавца пружа могућност да кроз процес теоријског и практичног оспособљавања стекне нова знања и вештине за запошљавање или самозапошљавање.

Програм стручне праксе обухвата стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа, а намењен је незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање средњим образовањем.

Програм стицања практичних знања обухвата обављање конкретних послова, стицањем знања и вештина за рад, заснивањем радног односа код послодавца, а намењен је лицима без квалификација која су завршила обуку или функционално основно образовање одраслих.

Мере за подизање запошљивости

Пакет услуга за младе подразумева да НСЗ у прва три месеца од пријаве младе особе на евиденцију незапослених изврши процену запошљивости лица, затим утврди индивидуални план запошљавања и одреди мере које су најпогодније за активацију и подизање запошљивости, а затим понуди посао или другу меру активне политике која може да помогне у запошљавању. Младима ће бити на располагању саветовање, стручна пракса, обука, субвенције за самозапошљавање, као и различити облици подршке развоју предузетништва.

Пакет услуга за вишкове запослених подразумева да НСЗ након пријаве вишкова на евиденцију незапослених изврши процену запошљивости лица, затим утврди индивидуални план запошљавања, а онда одреди мере које су најпогодније за активацију и унапређење запошљивости. Могуће је организовати и посебно информисање о могућностима и предностима улагања отпремнина у самозапошљавање, удруживању отпремнина ради запошљавања, коришћењу лизинга и франшизинга. Предвиђено је повећано укључивање вишкова у програме и мере активне политике запошљавања, пре свега у обуке.

Јавни радови ће се организовати у циљу запошљавања незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Национална служба за запошљавање ће суфинансирати и програме и мере активне политике запошљавања које су предвиђене локалним акционим плановима запошљавања, средствима из републичког буџета, по захтеву територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе и подстицати социјално предузетништво и задругарство.

Позив локалним самоуправама

Национални акциони план запошљавања за 2013. годину дефинише критеријуме за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених у локалним акционим плановима, средствима из републичког буџета. Крајем децембра прошле године Министарство рада, запошљавања и социјалне политике позвало је и јединице локалне самоуправе да се укључе у суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања у 2013. години. Локални акциони план запошљавања мора бити у сагласности са Националним акционим планом запошљавања за 2013. годину, односно са покрајинским акционим планом запошљавања.

Јединица локалне самоуправе, односно територијална аутономија која у оквиру локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређеног програма или мере активне политике запошљавања, може поднети захтев за учешће у финансирању тог програма или мере. Одобрава се учешће у финансирању следећих програма или мера АПЗ: субвенције за самозапошљавање, субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима, стручна пракса ради стицања практичних знања и вештина за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа, и то за лица са најмање средњим образовањем, без обзира на године живота, стицање практичних знања уз заснивање радног односа и јавни радови.

Услов за одобравање учешћа у финансирању програма или мера АПЗ је да територијална аутономија, односно јединица локалне самоуправе, има формиран локални савет за запошљавање, донет локални акциони план запошљавања за 2013. годину, обезбеђено више од половине потребних средства за финансирање одређеног програма или мера АПЗ. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној општини, министар надлежан за послове запошљавања, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, може одобрити учешће у финансирању и ако је обезбеђено мање од половине потребних средстава. Битан услов је и да јединице локалне самоуправе имају усклађене програме или мере АПЗ са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта рада.

Критеријуми на основу којих се одобрава учешће у финансирању програма или мера су: степен развијености општине, индикатори на локалном тржишту рада и предвиђени ефекат програма или мера и економска оправданост. Приоритет за учешће у финансирању програма или мера АПЗ у 2013. години имају: неразвијене јединице локалне самоуправе утврђене у складу са посебним прописом Владе, програми и мере предвиђени локалним акционим плановима запошљавања који укључују теже запошљива лица и лица у стању социјалне потребе и захтеви поднети од стране јединица локалних самоуправа које су формирале локални савет за подручје више јединица локалних самоуправа и усвојиле заједнички план запошљавања за то подручје.

За доделу средстава неопходно је поднети захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2013. години, одлуку надлежног органа о формирању локалног савета за запошљавање и локални акциони план запошљавања за 2013. годину. Захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2013. години јединица локалне самоуправе или територијалне аутономије подноси Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, преко надлежне филијале Националне службе за запошљавање.

Образац захтева може се преузети на сајту www.nsz.gov.rs и у просторијама филијала Националне службе за запошљавање. Рок за подношење захтева је 31. јануар 2013. године. Испуњеност услова за учешће у финансирању програма и мера АПЗ, у складу са критеријумима, проверава Национална служба за запошљавање, тако што прегледа приспеле захтеве и даје предлог на поднете захтеве Министарству рада запошљавања и социјалне политике, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева. Министар надлежан за послове запошљавања одлучује о захтеву територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе и одлуку доставља Националној служби за запошљавање на даљу надлежност.

СМЦ

Финансирање инвестиционих пројеката

Влада Србије је Уредбом о привлачењу директних инвестиција, од 2006. до сада, дала подстицаје за близу 220 пројеката, којима је отворено више од 40.000 радних места. Европска унија је донирала преко 60 милиона евра помоћи за пројекте запошљавања и социјалне интеграције избеглих, интерно расељених, особа са инвалидитетом, младих и других угрожених у Србији, а у 2013. години планира да дода још око 15 милиона евра за ове намене. Бесповратна финансијска средства додељују се домаћим или међународним компанијама за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору, сектору услуга, које могу бити предмет међународне трговине, као и за стратешке пројекте из области туризма. Ови подстицаји отварају на хиљаде нових радних места, што је за Србију веома битно. Према подацима Агенције за страна улагања и промоцију извоза, до сада је 115 домаћих и 107 страних компанија добило финансијске подстицаје, чиме су не само обезбеђена нова радна места, већ и додатни буџетски приходи, кроз порезе и доприносе.

ПРЕТРАГА САДРЖАЈА
ИЗДВАЈАМО

Здрава радна места

Стрес у вези са радом је проблем на нивоу организације, па је потребно да се на исти начин и превазиђе ...

Програмирање-по диктату новог доба

Увек ће постојати потреба за људима који умеју да решавају проблеме, али имају и креативну црту ...

Дигитална академија

Пројекат ће бити настављен 8. маја, у Новом Саду, где ће још 75 младих са евиденције незапослених бити укључено у курсеве ИТ технологија ...

Феминизација послова

Управа за родну равноправност спровела истраживање са циљем да се формулишу препоруке и смернице за даљи рад у овој области ...

Најбољи брендови Србије

„Металац“ и „Плазма“ су најбољи брендови у Србији у претходних 10 година, саопштено је на свечаности проглашења победника 10. акције "Најбоље из Србије" ...